LIIKLUSLUGU.EE

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

SISSEJUHATUS

Supervaisor OÜ (registrikood 14586133, asukoht Põhja pst 27a, 10415, Tallinn, Eesti) (edaspidi „Liikluslugu.ee“, „meie” ja „me“) haldab veebilehte www.liikluslugu.ee („Veebileht“) ja selle alamdomeene, sealhulgas selle tarkvara, riistvara, andmebaase, liidestusi, seotud lehti, dokumentatsiooni, uuendusi ja muid ühendatud või liidetud komponente ja materjale (edaspidi koos „Platvorm“).

 

Platvorm pakub virtuaalse keskkonna, mille kaudu on võimalik teha päringuid meile edastatud konkreetse registrimärgiga sõidukit puudutava video- ja fotomaterjali kohta, taotleda sellega seoses konkreetse registrimärgiga sõiduki seostamist endaga, edastada teateid teistele Kasutajatele, kes on seostatud konkreetse registrimärgiga sõidukiga, ning saada konkreetse registrimärgiga sõidukiga seostatud Kasutajana teateid teistelt Kasutajatelt, ning kõike eeltoodut eelkõige seoses sõiduki kasutamisel toimepandud võimalike liikluseeskirjade rikkumisega („Teenus“).  

 

Käesolev isikuandmete töötlemise tingimuste dokument kirjeldab, kuidas Liikluslugu.ee Teie isikuandmeid töötleb. Kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, võtke meiega ühendust allpool jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmete kaudu.  

Liikluslugu.ee võib käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi aeg-ajalt muuta. Ajakohased isikuandmete töötlemise tingimused on avaldatud Veebilehel.  

 1. MÕISTED

 

„GDPR“

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

„isikuandmed“

Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

„kehtiv õigus“

Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, muuhulgas GDPR-i riigisisesed rakendusaktid. 

„andmesubjekt“

Füüsiline isik, kelle andmeid Liikluslugu.ee töötleb.

 

„Kasutaja“

Iga isik, kes kasutab meie Platvormi. 

„töötlemine“

Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

„vastutav töötleja“

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate isikuandmete töötlemise tingimuste mõistes on isikuandmete vastutav töötleja Liikluslugu.ee.

„volitatud töötleja“

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. 

 

 1. MILLAL JA MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

  1. Liikluslugu.ee töötleb isikuandmeid eelkõige Teenuse osutamiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt b - isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. Teenuse osutamiseks töötleb Liikluslugu.ee eelkõige Kasutaja poolt kasutajakonto loomisel edastatud andmeid (nimi, e-postiaadress). 
  2. Liikluslugu.ee võib töödelda isikuandmeid ka siis, kui see on vajalik Liikluslugu.ee suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks. Näiteks, kui Liikluslugu.ee-lt nõuab isikuandmeid kohus kehtiva kohtumääruse või kohtuotsuse alusel või kui isikuandmeid nõuab kehtiva määruse alusel õiguskaitseorgan. Isikuandmete töötlemise õiguslik alusel sellise töötlemise korral on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt c - isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.
  3. Teatud juhtudel võib Liikluslugu.ee töödelda isikuandmeid ka siis, kui see vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps. Õigustatud huvi alusel töötleme seoses Teenuse osutamisega videosid ja fotosid liikluseeskirjade rikkumistest, mis Liikluslugu.ee Platvormil avaldatakse. Kuigi reeglina ei sisalda sellised videod ja fotod isikuandmeid (kuivõrd sõiduki numbrimärk üksinda ei ole üldiselt käsitletav isikuandmetena), võivad videod ja fotod teatud juhtudel sisaldada piiratud hulgal isikuandmeid. Kontrollime, et isikuandmete töötlemine ei oleks ebaproportsionaalselt riivav andmesubjekti suhtes. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f.
 2. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VOLITATUD TÖÖTLEJATE KASUTAMINE

  1. Liikluslugu.ee ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades. 
  2. Liikluslugu.ee-l on kehtiva õiguse alusel õigus kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Liikluslugu.ee volitatud töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel andmesubjektide isikuandmeid töödelda või isikuandmetele ligipääsu saada, on näiteks Liikluslugu.ee IT-teenuse osutajad (näiteks serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad). Liikluslugu.ee kasutab volitatud töötlejatena üksnes selliseid koostööpartnerid, kes on võtnud kohustuse töödelda isikuandmeid kooskõlas käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtetega ja kehtiva õigusega. 
 3. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
  1. Liikluslugu.ee ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik.
  2. Liikluslugu.ee rakendab järgmiseid seadusest tulenevaid säilitamistähtaegasid: 
   1. Lepingu sõlmimisega seotud isikuandmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame üldreegli kohaselt seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist  tulenevalt Liikluslugu.ee õigustatud huvist GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f järgi ja tsiviilseadustiku üldosa seadusest tulenevast aegumistähtajast. Eeltoodust tulenevalt säilitame Kasutaja konto andmeid kuni 3 aasta jooksul pärast viimast sisselogimist, v.a. kui Kasutaja ei ole teatanud, et soovib konto kustutamist.
   2. Õigustatud huvi alusel kogutud andmeid säilitame Teenuse osutamise tähtaja jooksul.
   3. Kui soovite saada detailsemat teavet Teiega seotud isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, võtke palun meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmete kaudu. 
 1. TEIE ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
  1. Liikluslugu.ee tagab andmesubjektile kehtivast õigusest tulenevad õigused. 
  2. Kui Te olete andmesubjekt, siis on Teil muu hulgas järgmised õigused (arvestades siiski seejuures, et Platvormi kaudu kättesaadav video- ja fotomaterjal ei sisalda reeglina isikuandmeid):
   • juurdepääsuõigus: Teil on õigus igal ajal küsida, kas Liikluslugu.ee-l on Teie kohta isikuandmeid või mitte, ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Liikluslugu.ee Teie kohta töötleb;
   • õigus isikuandmete parandamisele: Teil on õigus taotleda Liikluslugu.ee-lt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed; 
   • õigus vastuväidete esitamisele: Teil on õigus esitada Liikluslugu.ee-le vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta; 
   • õigus nõuda isikuandmete kustutamist: Teil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist; 
   • õigus piirata töötlemist: Teil on õigus nõuda, et Liikluslugu.ee piiraks Teie isikuandmete töötlemist, näiteks kui Liikluslugu.ee ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui Te olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
   • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul, on Teil igal ajal õigus Liikluslugu.ee-le antud nõusolek tagasi võtta;
   • õigus andmete ülekantavusele: Teil on õigus saada Liikluslugu.ee-lt kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus isikuandmeid, mida Te olete Liikluslugu.ee-le esitanud ning mida töödeldakse Teie nõusoleku alusel, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Liikluslugu.ee edastaks need andmed kolmandale isikule.
   • õigus esitada kaebus: Kui Te leiate, et Teie isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. 
  3. Teie käesolevas peatükis loetletud õigused seoses isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Liikluslugu.ee juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi. 
  4. Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks võtke palun meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmete kaudu. 
 2. ISIKUANDMETE TURVALISUS
  1. Liikluslugu.ee kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
  2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Liikluslugu.ee isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks. 
 3. KONTAKT
  1. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks võtke palun ühendust Liikluslugu.ee-ga või Liikluslugu.ee andmekaitseametnikuga telefoni, e-posti või posti teel. 


Liikluslugu.ee kontaktandmed on:

 

Aadress: Supervaisor, Põhja pst 27a,10415 Tallinn 

E-posti-aadress: liikluslugu@supervaisor.com

Andmekaitseametnik: Jaak Parik